News  
Program Partnerski
Telefonia VoIP. Od czego zacząć i jak w prosty sposób korzystać?
Skontaktuj się nami
Kontakt handlowy:
telefon 22-242-81-00
faks 22-266-01-30
mob. 796-097-197
email
Zadaj pytanie przez:
Formularz kontaktowy
Bramki VoIP

Cisco SPA112
Cisco SPA122
 Cisco SPA232D-G7
 Cisco SPA302D-G7
 Cisco SPA302DKIT-G7
Linksys SPA8000-G5
Linksys SPA8800
Grandstream HT-502
Grandstream HT-503
Grandstream HT-701
Grandstream HT-702
Grandstream HT-704
Grandstream GXW-4004
Grandstream GXW-4008
Grandstream GXW-4024
Grandstream GXW-4104
Grandstream GXW-4108
 VoIPoint CVA-2S
Linksys WRP400-G2
Cisco SRP521W-K9-G5
Cisco SRP526W-K9-G5
Cisco SRP527W-K9-G5
 Cisco SRP541W-E-K9
 Cisco SRP546W-E-K9
 Cisco SRP547W-E-K9

 

Program Partnerski
Jeśli Twoja firma, chce zwiększyć portfolio produktów oraz uzyskać dodatkowe dochody, przystąp do Programu Partnerskiego BramkiVoIP.pl.
Rozwiązania VoIP
Wybierz dla siebie rozwiązanie oparte na technologii VoIP
 Numer wewnętrzny centralki PABX wyniesiony do innej lokalizacji - bez udziału operatora VoIP
 Połączenie dwóch lokalizacji bramkami VoIP bez udziału operatora VoIP
 Korzystanie z telefonii VoIP przez użytkowników centralki PABX
 Numer linii analogowej i numer VoIP w jednym telefonie
 Odbieranie połączeń z dwóch numerów VoIP w jednym aparacie telefonicznym
 Odbieranie połączeń z kilku numerów VoIP na jednym telefonie
 Darmowe połączenia telefoniczne pomiędzy różnymi lokalizacjami z użyciem operatora VoIP
 Dzwonienie przez Internet bez włączonego komputera
 
Przeszukaj serwis:
Regulamin Programu Partnerskiego

Program Partnerski - Regulamin dla firm

Obowiązuje od: 01.09.2010.

1.   Program Partnerski w serwisie i sklepie internetowym BramkiVoIP.pl prowadzony jest przez firmę AG Telecom (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Lanciego 7 lok. 56, 02-792 Warszawa, NIP: 118-035-90-73.

2.   Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie reklamobiorców (zwanych dalej Partnerami), będących właścicielami oraz webmasterami serwisów internetowych (zwanych dalej Serwisami Partnera). Partner staje się reklamobiorcą Organizatora, umieszczając na swojej stronie internetowej materiały promujące produkty sprzedawane przez Organizatora, a w szczególności:

- graficzne prezentacje produktów,
- informacje dotyczące produktów zawartych na stronach Organizator, obejmujące w szczególności: notki i opisy dotyczące produktów,
- bannery reklamowe przygotowane przez Organizatora, dotyczące produktów oraz Programu Partnerskiego,
- własne informacje Partnera dotyczące produktów, w tym własne recenzje, opinie, opisy.

Organizator upoważnia Partnera do wykorzystania w celach promocyjnych powyższych materiałów, bez konieczności uzyskania indywidualnego zezwolenia.

3.   W Programie Partnerskim dla firm może brać udział każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przystępująca do niniejszego Programu Partnerskiego, w celu promocji Organizatora, akceptująca i zgadzająca się z warunkami niniejszego regulaminu.

4.   Do Programu Partnerskiego nie może przystąpić osoba, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności są:

- niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
- pornograficzne i erotyczne,
- związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
- mogące posłużyć do zniesławienia,
- nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,
- o charakterze godzącym w dobro Organizatora.

5.   Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę Organizatora i jego produktów w Serwisie Partnera, w szczególności we własnych opisach, recenzjach i opiniach.

6.   Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji są zgodne z prawdą, a adres e-mail oraz URL są jego adresami.

7.   Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w Programie Partnerskim.

8.   Po akceptacji udziału Partnera w Programie Partnerskim, Organizator zobowiązuje się przydzielić Partnerowi indywidualne linki wraz z odpowiednimi wyróżnikami, umożliwiające zliczanie po stronie Organizatora odwołań z jego serwisu oraz dokonanych zakupów oraz adres i hasło do panelu sterującego, w którym prowadzona będzie statystyka dokonanych zakupów i zapłaconych, dokonanych zakupów. Używane terminy oznaczają odpowiednio:

- dokonanym zakupem nazywany jest fakt dokonania zakupu na stronach Organizatora, pod wpływem odwołania ze strony Partnera, 
- jako zapłacony dokonany zakup uważa się dokonany zakup wtedy, gdy odbiorca odebrał zamówiony towar, a zapłata za niego wpłynęła na konto Organizatora i nie nastąpił zwrot zakupionego towaru.

Partner zna i akceptuje sposób zliczania odwołań i zakupów. Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim, prowizje będą premiowane zgodnie z Tabelą Prowizji.
 
9.   Partner jest wynagradzany za przekierowanie Internauty z Serwisu Partnera do serwisu Organizatora pod warunkiem, iż Internauta dokona zakupu w serwisie Organizatora. Partner otrzymuje prowizję od każdego zapłaconego zakupu.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.

11.  Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za ułatwienie sprzedaży produktów oferowanych w serwisie Organizatora zależy od generowanego obrotu. Wynagrodzenie ustalane jest procentowo osobno dla każdego z działów produktów znajdujących się w sklepie internetowym Organizatora od wartości zapłaconych dokonanych zakupów, które są skutkiem odwołań z serwisu Partnera.

12.  Wynagrodzenie jest obliczane narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania współpracy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. Pozostała kwota, po zaokrągleniu do pełnego złotego, stanowi dotychczas niewypłacone wynagrodzenie.

Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli jego wartość na koniec miesiąca kalendarzowego osiągnie 100 PLN. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie ona przeniesiona na następny miesiąc.

13.  Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą wypłata należnego wynagrodzenia następuje po przesłaniu na adres Organizatora:

AG Telecom
ul. Lanciego 7 lok. 56
02-792 Warszawa
(z dopiskiem "program partnerski")

faktury posiadającej tytuł wypłaty: "Prowizja z tytułu reklamy w serwisie ..... (program partnerski)". W miejsce "....." należy wstawić nazwę serwisu WWW.

Termin zapłaty poprawnie wystawionej faktury wynosi 14 dni od daty jej otrzymania oraz zgłoszenia z poziomu systemu administracyjnego Programu Partnerskiego należnego wynagrodzenia do wypłaty. Płatność zostanie w tym czasie dokonana na rachunek bankowy, wskazany przez Partnera na fakturze i zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w systemie administracyjnym.

Fakturę w której kwota należna jest większa, niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.

14.  Wypłaty prowizji dokonywane są w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze Partnera, zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w systemie administracyjnym.

15.  Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, poza zestawieniami statystycznymi, nie pozwalających na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności ich połączenia z danymi osobowymi Partnerów.

16.  Zabrania się rekrutacji nowych Partnerów oraz nakłaniania do zakupów za pośrednictwem stron Partnerów poprzez ogłaszanie w nie przeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.

17.  Każdy Partner ma prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutecznością na koniec miesiąca kalendarzowego.

18.  W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne.

Organizatorowi przysługuje również prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem, netykietą i/lub prawem działalności Partnera.

19.  W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub jego wykluczenia przez Organizatora, traci on zdobyte do chwili rezygnacji, niewypłacone środki finansowe.

20.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informacje o zmianach Regulaminu Organizator każdorazowo ogłasza na stronie internetowej http://www.bramkivoip.pl/regulamin_programu_partnerskiego_1. Jeżeli Partner nie zgadza się z nową treścią Regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu, do pisemnej rezygnacji z Programu Partnerskiego. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.

21.  Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: .

 Bezpieczeństwo i prywatność  Bezpieczeństwo i prywatność  Formy odbioru i płatności  Formy odbioru i płatności  Regulamin  Regulamin  Kontakt  Kontakt  Czytaj o VoIP  Czytaj o VoIP
  tanie połączenia voip   telefonia voip
© 2006-2016 BramkiVoIP.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl

.
Tania telefonia internetowa
przez komputer i bramki VoIP

Polska: 7 gr netto
Komórki: 15 gr netto
Świat: od 9 gr netto
sekundowe naliczanie
Załóż konto telefoniczne
Logowanie do Panelu użytkownika

Bramka VoIP Cisco SPA112